Saturday, May 17, 2008

today

I walked away from all that was given to me, all that I had.
Sorry won't make up for any bit of the pain I've caused but it's all I can say now..."goodbye big red ballon, may you float into happier lands..."

Thursday, May 15, 2008

ทำไมต้องเธอ (Why you?)

I have absolutely no idea what this song means - tried googling forever but no results. Think that it sounds sad but yet somehow very catchy... so listen if you wish! Update 25th May: Pennapa has so kindly translated it for me! =) Thank you!

ก็ มัน ไม่ อยากรู้ ก็ มัน ไม่ อยาก รัก
gôr man mâi yàak róo gôr man mâi yàak rák
Actually I didnt really want to

ไม่มี เวลา ที่จะ คิด ที่จะ สนใจ
mâi mee way-laa têe jà kít têe jà sŏn-jai
there was no time to think about it

แต่ พอได้ เจอะ เธอ ก็ ดู ชีวิต มัน ผิด เพี้ยน ไป
dtàe por dâai jè ter gôr doo chee-wít man pìt pían bpai
but when I met you, my life seems to have changed

ฉัน กลายเป็น คนอ่อนแอ ไม่ ชอบ เลย
chăn glaai bpen kon òn ae mâi chôp loie
I became weak and I dont like that


เมื่อไหร่ ที่อยู่ ใกล้ เธอ ฉัน รู้สึก ราวกับ เคลิ้ม ไป
mêua-rài têe yòo glâi ter chăn róo-sèuk raao gàp klérm bpai
whenever I get close to you, it's like I'm dreaming

ไม่ เป็น ตัวเอง ไม่ เหมือนเคย
mâi bpen dtua eng mâi mĕuan koie
I'm not myself

แต่ พอ เธอ ห่าง หาย ไป คิด จะ ลืม ยัง ไม่ได้ เลย
dtàe por ter hàang hăai bpai kít jà leum yang mâi dâai loie
and when you're gone, I just cant stop thinking of you

ทำไม ต้อง เป็น ( เธอ ) ไม่เข้าใจ
tam-mai dtông bpen ( ter ) mâi kâo jai
why you, I dont understand


นี่ ตัวฉันเอง หรือ เปลี่ยนไป ถึง เพียง นี้
nêe dtua chăn eng rĕu bplìan bpai tĕung piang née
is this myself? how I have changed

หมด ความเข้มแข็ง และ เหตุผล ไป อย่าง อย่างง่ายดาย
mòt kwaam kêm kăeng láe hèt pŏn bpai yàang yàang ngâai daai
irrational as I became

อาจ เป็นเพราะ เธอ นั้น ที่ เดิน มาหา เข้ามา ค้น ใจ
àat bpen prór ter nán têe dern maa hăa kâo maa kón jai
or maybe because you've walked into my life

แล้ว ฉัน ก็เลย เปลี่ยนไป เพราะ รัก เธอ
láew chăn gôr loie bplìan bpai prór rák ter
and I have changed, 'cause I love you


เมื่อไหร่ ที่อยู่ ใกล้ เธอ ฉัน รู้สึก ราวกับ เคลิ้ม ไป
mêua-rài têe yòo glâi ter chăn róo-sèuk raao gàp klérm bpai
whenever I get close to you, it's like I'm dreaming

ไม่ เป็น ตัวเอง ไม่ เหมือนเคย
mâi bpen dtua eng mâi mĕuan koie
I'm not myself

แต่ พอ เธอ ห่าง หาย ไป คิด จะ ลืม ยัง ไม่ได้ เลย
dtàe por ter hàang hăai bpai kít jà leum yang mâi dâai loie
and when you're gone, I just cant stop thinking of you

ทำไม ต้อง เป็น ( เธอ ) ไม่เข้าใจ
tam-mai dtông bpen ( ter ) mâi kâo jai
why you, I dont understand